Dyrekcja

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.
  • Funkcję Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi pełni: Irena Walaszek

  • Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl
  • W ramach swoich kompetencji dyrektor przedszkola m.in:

   1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.
    Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
   2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.
   3. Kieruje placówką.
   4. Przewodniczy radzie pedagogicznej.
   5. Jest organem administracji oświatowej.
   6. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
   7. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola.
   8. Zarządza i administruje w zakresie:
    • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
    • Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulaminy.
    • Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola.
    • Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola.
    • Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
    • Gospodaruje mieniem placówki.
    • Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu.
    • Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną.
   9. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola.
   10. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 2. W przedszkolu jest zatrudniony wicedyrektor.
  • Funkcję Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi pełni: Małgorzata Kielek

  • W ramach swoich kompetencji wicedyrektor przedszkola ma za zadanie m.in:

   1. Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej.
   2. Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej.
   3. Obserwowanie/hospitowanie pracy nauczycieli.
   4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola.
   5. Koordynowanie wewnętrznego badania jakości pracy przedszkola – ewaluacji wewnętrznej.
   6. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola.
   7. Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań.
   8. Czuwanie nad organizacją pracy pedagogicznej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli.
   9. Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu.
   10. Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
   11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli.
   12. Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 15-03-2019
wytworzył: Irena Walaszek
data: 15-03-2019
data: 15-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 19-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1128